Yleiset vuokrausehdot

Liikenteenohjauslaitteiden ja koneiden vuokraus Ramudden Oy:ltä

§1 Soveltuvuus

Allaolevia ehtoja noudatetaan Ramudden Oy:n ja vuokralleottajan välillä ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

§2 Toimitus

Kaikki vuokrattava tavara on vapaasti Ramudden Oyn ilmoittamassa varastossa ja palutetaan samaan varastoon, ellei vuokralleottajan kanssa toisin sovita. Kaikki vuokralleottajalle toimitettavan tavaran kuljetukset laskutetaan erikseen.

§3 Reklamointi

Jos vuokrattava tavara on viallinen siitä tulee ilmoittaa Ramudden Oy:lle viiden (5) vuorokauden kuluessa siitä, kun vuokralleottaja on saanut vuokratun tavaran haltuunsa.

§4 Vuokrausaika

Vuokrausaika alkaa siitä kun tavara on otettu vuokralle ja päättyy siihen kun tavara on palautettu varastoon ellei toisin ole sovittu.

§5 Vuokrausajan määrittäminen

Vuokra peritään kaikilta kalenteripäiviltä ja myös osapäivävuokrista peritään täysi päivävuokra.

§6 Vuokrattavan materiaalin omistusoikeus

Kaikki vuokrattava tavara on Ramudden Oy;n omaisuutta eikä vuokralleottaja voi siirtää sitä omistukseensa. Vuokralleottaja ei voi jälleenvuokrata, myydä tai siirtää vuokraamiaan tavaroita kolmannelle osapuolelle. Vuokrasopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

§7 Varastointi

Vuokrattava tavara varastoidaan asianmukaisesti vuokralleottajan toimesta.

§8 Käyttö

Vuokralleottajaa velvoitetaan ilmoittamaan Ramudden Oy:lle missä vuokrattavaa tavaraa varastoidaan tai käytetään. Ramudden Oy:llä pitää olla vapaa pääsy vuokraamilleen tavaroille.

§9 Huolto ja ylläpito

Vuokralleottaja on velvoitettu huolehtimaan vuokraamistaan Ramudden Oy:n tavaroista. Jos laitteen mukana tulee käyttö- ja huolto-ohje sitä tulee noudattaa.Vuokralleottaja kustantaa poltto- ja voiteluaineet sekä laitteen kuluvat osat vuokrasuhteen aikana. Vuokrattava tavara tulee palauttaa ehjänä ja siistinä. Korjauksesta ja puhdistuksesta laskutetaan vuokralleottajaa erikseen.

§10 Rikkoutunut ja kadonnut tavara

Vuokralleottaja on vastuussa myös rikkoutuneista ja kadonneista vuokratavaroista. Kadonnesta tai käyttäkelvottomaksi rikkoutuneesta tavarasta veloitetaan käypä hinta.

§11 Korjaukset

Vuokralleottaja ei saa korjata vuokraamiaan tavaroita ilman Ramudden Oy:n erillistä suostumusta. Vuokranantaja ei ole velvollinen toimittamaan vuokralleottajalle korvaava tavaraa vuokratun tavaran korjaustöiden ajaksi.

§12 Vastuu vahingoista ja käyttökatkoksista

Vuokralleottaja vastaa henkilö- ja laitevahingoista myös aliurakoitsijoidensa ja vuokralleottajan kolmansien osapuolien osalta, koko vuokrasuhteen aikana. Ramudden Oy ei vastaa vuokraamiensa tavaroiden aiheuttamasta välillisestä tappiosta (esim käyttökatkos) vuokralleottajalle eikä kolmansien osapuolien aiheuttamasta toimitusten viivästymisistä.

§13 Vakuutus

Noudattaakseen yleisiä vuokrausehtoja vuokralleottajan tulee huolehtia siitä, että vuokraamansa Ramuddenin omistama tavara on vakuutettu vuokralleottajan toimesta.

§14 Sopimusrikkomus

Jos vuokralleottaja ei maksa sopimuksen mukaista vuokraa ajallaan tai ollenkaan, johtuen vuokralleottajan konkurssista, taloudellisesta selvityksestä tai muusta syystä, on Ramudden Oy:llä oikeus purkaa vuokrasopimus ja noutaa tavaransa vuokralleottajan kustannuksella.

§15 Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti-tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.
Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

§16 Riita-asiat

Vuokralleantajan ja vuokralleottajan väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaisessa välimiesmenettelyssä noudattaen Suomen lakia. Vuokralleantaja saa kuitenkin yleisessä tuomioistuimessa vaatia vuokratun tavaran palauttamista.

§17 Yleiset maksuehdot

Kaikkien vuokrattavien tavaroiden hinnat ovat arvonlisäverottomia. Tietyissä tapuksissa Ramudden Oy voi periä vuokran etukäteen. Myöhästyneestä maksusta peritään yliaiakakorkoa ja muistutusmaksu. Jos ei ole muuta sovittu maksuaika on 14 vuorokautta netto. Ramudden Oy perii alle sadan (100,00) euron laskuista pienlaskutuslisää seitsemän (7,00) euroa.
Vuokrattavan tavaran kuljetukset varastosta-varastoon maksaa vuokralleottaja.

 

Lataa vuokrausehdot tästä.

Ramudden footer